Activitatea de transport implica o mare responsabilitate. De aceea, o asigurare adecvata a raspunderii privind pierderea sau avarierea marfurilor si bunurilor transportate este esentiala pentru stabilitatea financiara a companiei tale. Daca sunteti un transportator de marfa, este necesar sa aveti o asigurare CMR pentru autovehiculul pe care il detineti.

Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare. Asigurarea ROTR acoperă riscurile de prejudicii materiale produse terţilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

CMR – Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate.

Asigurarea CMR adresează, în general, societăţilor comerciale care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri, cu autovehicule.

Asigurarea este valabilă numai pentru transportatorii care nu sunt ei înşişi proprietarii mărfurilor transportate şi numai pentru mărfurile care pe tot parcursul călătoriei asigurate se găsesc în autovehicule (chiar dacă pe parcursul transportului au loc traversări cu linii Ro- Ro, ferry-boat sau combinat pe mare, cale ferată, aeriană, fără descărcarea mărfii din autovehicul). Se acoperă răspunderea transportatorului (persoană fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România) care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule înmatriculate în România) aflate în proprietatea sa, închiriate sau luate în locaţie de gestiune pentru pagubele la mărfurile transportate, potrivit convenţiei referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele.

Riscuri acoperite

Asigurarea se poate încheia numai de operatorii de transport, titulari ai licenţelor de transport şi de execuţie precizate de legislaţia în vigoare, care deţin în proprietate sau cu chirie autovehicule rutiere şi efectuează transport rutier public pe bază de contract, contra plată.

Obiectul asigurării:

răspunderea transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate pe cai rutiere, pentru vehiculele conduse de Asigurat sau/si de prepuşii săi şi menţionate expres în Poliţă.

Riscuri acoperite:

  • pierderea totală sau parţială  si/sau avariere, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, cât şi pentru întârzierea în eliberare dacă pierderea, avaria sau întârzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă, un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni.
  • furtul săvârșit prin efracție, prin acte de tâlhărie precum și urmările furtului sau tentativei de furt
  • deprecierii mărfurilor transportate în regim de temperatură controlată datorită defectării agregatelor frigorifice instalate în vehiculele nominalizate în Poliță. În cazul transportului de mărfuri perisabile care trebuie transportate în regim de temperatură controlată, Asiguratorul acordă despăgubiri pentru:
  •  deprecierea mărfurilor datorită defecţiunilor apărute la agregatul frigorific pe timpul transportului;
  • deprecierea mărfurilor datorită depăşirii duratei de transport, din motive obiective, dar de care transportatorul răspunde (defectarea mijlocului de transport, modificarea traseului datorită unor situaţii neprevăzute).

Asigurarea acopera răspunderea transportatorului asumată prin contractele de transport de mărfuri, cu vehiculele expres menţionate în Poliţă, pe şosele, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru descărcare conform clauzelor acestora, sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară semnatară a Convenţiei internaţionale C.M.R

CMR – asigurarea de raspundere a carausului pentru marfa transportata

Obiectul acestui tip de asigurare il reprezinta răspunderea societăţilor ce efectuează transporturi naţionale şi/sau internaţionale cu vehicule, pentru pierderea totală sau parţială a marfii incredinţate pentru transport sau pentru depaşirea termenului de livrare.

Riscuri acoperite

Asigurătorul acoperă daunele provocate din culpa Asiguratului constând în:

  • Răspunderea Asiguratului pentru marfa transportată in cazul transporturilor efectuate in condiţiile “Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR)”, care incepe din momentul luării in primire a mărfii pentru transport şi incetează in momentul predării catre destinatar.
  • In cazul vehiculelor care transportă marfuri perisabile, prejudiciile datorate defecţiunii echipamentelor care controlează temperatura sunt acoperite dacă s-a convenit astfel intre părti şi s-a plătit o primă de asigurare suplimentară, cu condiţia ca vehiculul respectiv sa fie dotat cu termograf funcţional.
  • Riscul de furt este acoperit prin plata unei prime suplimentare.

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene şi in statele non-UE.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS

Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an calendaristic, pe mai multe luni de asigurare sau pe durata unui transport.

FRANSIZA

Asiguratul va suporta o fransiza deductibilă obligatorie de 1% din limita răspunderii, pentru riscurile acoperite prin poliţa de asigurare, cu excepţia riscului de furt.

SUMA ASIGURATĂ (LIMITA DE RĂSPUNDERE)

Limita maximă a răspunderii acoperite prin asigurare, pe eveniment, pentru perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, se stabileşte de comun acord de către EUROINS şi Asigurat.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se pot achita ìn două variante, conform cererii scrise a Asiguratului, anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată sau ìn cel mult 4 rate trimestriale egale.

Activitatea de transport implica o mare responsabilitate. De aceea, o asigurare adecvata a raspunderii privind pierderea sau avarierea marfurilor si bunurilor transportate este esentiala pentru stabilitatea financiara a companiei tale. Daca sunteti un transportator de marfa, este necesar sa aveti o asigurare CMR pentru autovehiculul pe care il detineti.

Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare. Asigurarea ROTR acoperă riscurile de prejudicii materiale produse terţilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

Asigurarea de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier

Asigurarea ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii a asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Riscuri acoperite

Asiguratorul va despagubi tertii prejudiciati de Asigurat pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare pentru:
– Prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului;
– Cheltuieli suplimentare facute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate ;
– Cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul Asiguratorului;
– Cheltuieli de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil;
– Cheltuieli cu expertize facute cu acordul Asiguratului.

Asigurarea de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier

Asigurarea ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii a asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Riscuri acoperite

Prin prezentele condiţii de asigurare EUROINS se obligã sã asigure rãspunderea Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane în derularea contractelor de transport rutier incheiate conform legii.
EUROINS asigurã indemnizarea unor terte persoane ca urmare a finalizãrii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului daca debitul cãtre persoana prejudiciatã nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii asiguratului, prin plati efectuate de catre debitorii sai.